Zorg en passend onderwijs

Zorg
Binnen de scholen van de SCPO wordt handelingsgericht gewerkt. Dit houdt in dat de leraren de onderwijsbehoefte van de kinderen centraal stellen. Daarbij wordt afgestemd op het kind en zijn omgeving (groep, leraar, ouders). Handelingsgericht werken houdt ook in dat wordt gekeken naar de positieve aspecten. Er wordt niet uitgegaan van de problemen, maar van de mogelijkheden van het kind.

In de scholen is een belangrijke rol weggelegd voor de leraar. De coördinatie van de zorg is in handen van de intern begeleider. Op bestuursniveau is het bovenschools zorgteam (BZT) actief. Hier wordt kennis gedeeld en vorm gegeven aan gezamenlijk beleid van de scholen.

Passend onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een passend onderwijsarrangement te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een passend onderwijsarrangement te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Onze scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband RiBA (Ridderkerk-Barendrecht-Albrandswaard). Website RiBA

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld, waarin wordt beschreven wat hun basisondersteuning inhoudt, wat zij met externe hulp nog binnen de school kunnen bieden en waar de grenzen van de school liggen. Op basis van alle SOP's is bepaald welke extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband beschikbaar moet zijn. Dit is beschreven in het ondersteuningsplan. Daar staat ook in beschreven hoe de toelating tot deze extra ondersteuning is geregeld.