Skip to main content

Missie en visie

Het geven van kwalitatief goed onderwijs staat bij SCPO Albrandswaard centraal. Dit geven wij vorm door ons motto: “ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen”. Het voortdurend in ontwikkeling blijven van zowel de leerlingen als de medewerkers binnen onze scholen is een belangrijke opdracht. SCPO Albrandswaard ziet kwaliteitszorg als ‘het totaal van activiteiten, procedures en instrumenten, die bedoeld zijn om op een permanente, systematische en cyclische wijze de kwaliteit van het onderwijs te bepalen, te bewaken, te borgen en te verbeteren’. Het gaat om het beantwoorden van de volgende vijf vragen:

  1. Doen we de goede dingen?
  2. Doen we de dingen goed?
  3. Hoe weten we dat?
  4. Vinden anderen dat ook?
  5. Wat doen we met die kennis en informatie?

Het uiteindelijke doel is een continue verbetering van ons onderwijs aan de leerlingen.

De ontwikkeling van kwaliteitsbeleid heeft te maken met een verschuiving van extern toezicht, zoals dat door de Inspectie van het Onderwijs gebeurt, naar een meer intern toezicht. Daarbij past de ambitie die onze scholen hebben om meer te presteren dan de door de Inspectie van het Onderwijs gehanteerde basiskwaliteit.

Het primaire proces is de basis

Kwaliteitszorg strekt zich uit over alle beleidsterreinen van de school, maar hoort haar basis te hebben in het primaire proces: het onderwijs. De aandacht voor het pedagogisch en didactisch handelen van de leraren en – vooral – voor het leren van de leerlingen is de basis van kwaliteitszorg. Voortbouwend op deze basis richt kwaliteitszorg zich op alle beleidsterreinen en de samenhang daartussen. Dat is een zaak van alle geledingen in de school: leraren, ouders, leerlingen, schoolleiding en bestuur. Kwaliteitszorg is ook in dat opzicht integraal: het is van iedereen.

Interne kwaliteitszorg is het vertrekpunt

Scholen, en daarbinnen individuen en teams, moeten hun eigen handelen evalueren en op grond daarvan verbeteringen aanbrengen. Kwaliteitszorg begint dus intern, maar daar mag het niet bij blijven. De inhoud en opbrengst van de activiteiten moeten extern worden getoetst. Een extern oordeel kan worden gegeven door deskundigen, collega’s van andere scholen of de subsidiegever. Visitaties, schooldoorlichtingen en integraal schooltoezicht zijn daarbij voor de hand liggende instrumenten.

Samengevat: kwaliteitszorg begint intern en is nauw verbonden met de organisatie van feedbackprocessen. Dit kan alleen gerealiseerd worden als op de school een passende cultuur is ontwikkeld: een cultuur die wordt gekenmerkt door voortdurende aandacht voor het handelen van de professionals, voor reflectie en ontwikkeling en voor kwaliteitsverbetering. Kortom: een cultuur waarin de zorg voor kwaliteit een zorg is voor allen en waarin men “blijvend wil leren leren”.

Inspectierapporten

Regelmatig worden de scholen bezocht door de Inspectie van het Onderwijs waarna een inspectierapport wordt opgesteld. De inspectierapporten zijn openbaar en kunt u bekijken via:
http://www.onderwijsinspectie.nl/