Skip to main content

Zorg en passend onderwijs

Zorg

Binnen de scholen van de SCPO wordt handelingsgericht gewerkt. Dit houdt in dat de leraren de onderwijsbehoefte van de kinderen centraal stellen. Daarbij wordt afgestemd op het kind en zijn omgeving (groep, leraar, ouders). Handelingsgericht werken houdt ook in dat wordt gekeken naar de positieve aspecten. Er wordt niet uitgegaan van de problemen, maar van de mogelijkheden van het kind.

In de scholen is een belangrijke rol weggelegd voor de leraar. De coördinatie van de zorg is in handen van de intern begeleider. Op bestuursniveau is het bovenschools zorgteam (BZT) actief. Hier wordt kennis gedeeld en vorm gegeven aan gezamenlijk beleid van de scholen.

Lees hier meer over de kwaliteitszorg die SCPO aanbiedt.

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een passend onderwijsarrangement te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een passend onderwijsarrangement te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Onze scholen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband RiBA (Ridderkerk-Barendrecht-Albrandswaard).

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld, waarin wordt beschreven wat hun basisondersteuning inhoudt, wat zij met externe hulp nog binnen de school kunnen bieden en waar de grenzen van de school liggen. Op basis van alle SOP’s is bepaald welke extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband beschikbaar moet zijn. Dit is beschreven in het ondersteuningsplan. Daar staat ook in beschreven hoe de toelating tot deze extra ondersteuning is geregeld.

ICT

Stichting CPO Albrandswaard werkt met een organisatiebreed ICT-beleid. Op basis van het beleid is binnen de scholen flink geïnvesteerd in hardware en netwerken. Op de scholen wordt gewerkt met het concept van de firma Cloudwise. Elke klas maakt gebruik van chromebooks en/of tablets.

Binnen de stichting vindt periodiek een ICT overleg plaats waarin de I-coaches van de drie scholen zitting hebben. Zij waarborgen de continuïteit en kwaliteit van het gebruik van ICT. De voornaamste taak is het coachen hun collega’s bij het gebruik van ICT. ICT heeft een belangrijke rol bij de hoogwaardige leeromgeving die de stichting nastreeft voor haar leerlingen en personeel. De stichting is ervan overtuigd met deze investeringen een belangrijke bijdrage te leveren aan de voorbereiding op de toekomst van haar leerlingen.

Code Goed Bestuur

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarom heeft de SCPO Albrandswaard besloten om de Code Goed Bestuur, die door de PO-Raad is ontwikkeld en vastgesteld, te volgen. De code beschrijft wat de SCPO verstaat onder goed bestuur. Het college van bestuur en de raad van toezicht toetsen de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren aan de principes van de code.

In de code staat beschreven dat er scheiding moet zijn tussen de functie van bestuur en intern toezicht. Ook wordt beleid op de interne verantwoording en de horizontale dialoog voorgeschreven. In de Code is uitgewerkt wat de taken en bevoegdheden van het schoolbestuur moeten zijn en die van de intern toezichthouders.

De statuten

De stichting heeft statuten vastgesteld. Vervolgens zijn het bestuursreglement en het managementsstatuut ontwikkeld en vastgesteld. In deze documenten is uitgewerkt hoe de SCPO vorm wil geven aan de Code Goed Bestuur. De verhoudingen tussen de toezichthouders en de uitvoerend bestuurder én die van de uitvoerend bestuurder en het management zijn hiermee duidelijk vastgelegd. In vergaderingen van de raad van toezicht (samen met het college van bestuur) en het directieoverleg wordt de rolvastheid met betrekking tot de verhoudingen regelmatig besproken.

Bestuursverslagen