Skip to main content

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de wijze van handelen van een van de medewerkers op een school of de oplossing die gekozen is voor de aanpak van een bepaald probleem. Om in dit soort situaties te voorzien, heeft de Stichting CPO Albrandswaard een klachtenregeling. Om te voorkomen dat een bepaalde situatie tot een klacht leidt, gaan wij ervan uit dat u zich in eerste instantie wendt tot de direct betrokkene of de contactpersoon in de school. Vraag de directie van de school eventueel om te bemiddelen. Ook kunt u via de klachtenprocedure het schoolbestuur inschakelen. Wij hechten hier waarde aan, omdat u hiermee een belangrijke bijdrage levert in het oplossen van de klacht, namelijk bij de bron.

Wie kan een klacht indienen?
Een ieder die bij de school betrokken is, heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen.

Op welke wijze kunt u een klacht indienen?

U richt zich met uw klacht in eerste instantie tot degene die direct betrokken is bij de klacht en/of contactpersoon binnen de school. Mocht u zich niet kunnen vinden in het antwoord op uw klacht, dan richt u zich tot de directeur van de school. Wanneer dit geen of een onbevredigend resultaat oplevert, dan kunt u de klachtenprocedure volgen. Deze klachtenprocedure is opgesteld door Verus, de organisatie van christelijke schoolbesturen en regelt de procedure rond de afhandeling van een klacht. In de klachtenprocedure wordt aangegeven dat er tenminste één contactpersoon is die de klacht aanhoort en die de klager verwijst naar de externe vertrouwenspersoon. De contactpersoon is een lid van het team van de desbetreffende school. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke derde, die niet aan school of stichting verbonden is.

De externe vertrouwenspersoon die benoemd is voor SCPO Albrandswaard is werkzaam bij de ArboUnie (bereikbaar op telefoonnummer 088 272 6150 of via mailadres vertrouwenspersoon@arbounie.nl).

De vertrouwenspersoon gaat in eerste instantie na of door bemiddeling alsnog een oplossing kan worden bereikt. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon verder nagaan of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. De vertrouwenspersoon begeleidt de klager, indien gewenst, bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. De school is aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). De GCBO behandelt de klacht na indiening en doet uitspraak na de partijen gehoord te hebben. Ouders die een klacht hebben, zijn niet verplicht via contactpersoon en vertrouwenspersoon naar de GCBO te gaan, maar kunnen zich ook rechtstreeks tot de klachtencommissie wenden.

De klachtenregeling van SCPO Albrandswaard is hier te downloaden.

Adres Stichting GCBO:
postbus 394
3440 AJ Woerden
tel. 070-3861697
website: https://www.gcbo.nl/