Skip to main content

Ouders

Ouders en school hebben een gezamenlijk belang. Beiden willen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door samen te werken, kunnen ze meer voor kinderen doen dan ieder voor zich.

Binnen onze stichting spelen ouders een belangrijke rol. Wij willen hen niet zien als klant, maar als partner. Op verschillende manieren willen wij dat partnerschap vormgeven. Dat kan onder andere door lid te worden van de medezeggenschapsraden of door in de scholen waar uw kind op zit activiteiten te begeleiden. Daarnaast is de betrokkenheid bij de school mogelijk door uw kind te helpen met zijn of haar huiswerk en de nodige informatie uit te wisselen met de school.

Ouderbetrokkenheid kan dus variëren van meeleven, meehelpen, meedenken, tot meebeslissen. Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid één van de positieve succesfactoren is voor verbetering van de onderwijskwaliteit.

Lees hier meer over onze klachtenregeling.

Faciliteiten

Medezeggenschap

Elke school heeft, zoals de wet dat voorschrijft, een medezeggenschapsraad. Deze wordt op elke school gevormd door ouders en personeelsleden. De MR denkt mee over het te voeren beleid op de school en kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school.

De GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, werkt op bovenschoolsniveau en voert overleg met het College van Bestuur over de beleidsontwikkelingen van de stichting. De GMR heeft, afhankelijk van het beleidsstuk, advies- of instemmingbevoegdheid.

BSO / TSO

Stichting CPO Albrandswaard heeft voor de voor- en naschoolse opvang van de kinderen van werkende en/of studerende ouders een contract afgesloten met Gamerensport in Poortugaal. Met dit contract heeft de stichting aan haar wettelijke verplichting voldaan per 1 augustus 2007 opvang voor de kinderen aan te bieden. Gamerensport biedt geregistreerde sportieve buitenschoolse opvang voor kinderen uit groep 1 t/m 8 waarbij vervoer van en naar elke school van onze stichting mogelijk is.
Voor aanmelding verwijzen wij u naar de website van Gamerensport: Kinderopvang Gamerensport – Gamerensport BSO (kinderopvang-gamerensport.nl).

Voor tussenschoolse opvang kunt u terecht bij de directeur van de school van uw kind(eren). TSO is op elke school mogelijk. Voor specifieke informatie over kosten en mogelijkheden verwijzen wij u naar de website van de school.

Schooltijden

Wettelijk is vastgesteld dat leerlingen van basisscholen minimaal 7.520 uur les moeten krijgen over 8 schooljaren. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat onze scholen voldoende uren onderwijs geven.

De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten een onderbreking van de dag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan één stuk bezig zijn met leren. Elke school zorgt voor een goede verdeling van de activiteiten over de dag. In de schoolgids van onze scholen leest u hoe CBS Julianaschool, CBS Het Lichtpunt en CBS De Parel dit regelen voor uw kind.
Voor de schooltijden verwijzen wij u naar de websites van de scholen. In de schoolgidsen vindt u voor de desbetreffende school de lestijden.

Vakantieregeling

Jaarlijks adviseert de Federatie van Onderwijskoepelorganisaties en Openbaar Onderwijs Rotterdam (FOKOR) een vakantieregeling voor onze regio. Dit voorstel wordt bijna altijd ongewijzigd overgenomen door de basisscholen in de gemeente Albrandswaard.

Vakantie regelingen

Vakantieregeling 2023-2024