Medezeggenschap

Elke school heeft, zoals de wet dat voorschrijft, een medezeggenschapsraad. Deze wordt op elke school gevormd door ouders en personeelsleden. De MR denkt mee over het te voeren beleid op de school en kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school.

De GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, werkt op bovenschoolsniveau en voert overleg met het College van Bestuur over de beleidsontwikkelingen van de vereniging. De GMR heeft, afhankelijk van het beleidsstuk, advies- of instemmingbevoegdheid.