Code Goed Bestuur

Code Goed Bestuur
Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarom heeft de SCPO Albrandswaard besloten om de Code Goed Bestuur, die door de PO-Raad is ontwikkeld en vastgesteld, te volgen. De code beschrijft wat de SCPO verstaat onder goed bestuur. Het college van bestuur en de raad van toezicht toetsen de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren aan de principes van de code.

In de code staat beschreven dat er scheiding moet zijn tussen de functie van bestuur en intern toezicht. Ook wordt beleid op de interne verantwoording en de horizontale dialoog voorgeschreven. In de Code is uitgewerkt wat de taken en bevoegdheden van het schoolbestuur moeten zijn en die van de intern toezichthouders.

Statuten
De stichting heeft statuten vastgesteld. Vervolgens zijn het bestuursreglement en het managementsstatuut ontwikkeld en vastgesteld. In deze documenten is uitgewerkt hoe de SCPO vorm wil geven aan de Code Goed Bestuur. De verhoudingen tussen de toezichthouders en de uitvoerend bestuurder én die van de uitvoerend bestuurder en het management zijn hiermee duidelijk vastgelegd. In vergaderingen van de raad van toezicht (samen met het college van bestuur) en het directieoverleg wordt de rolvastheid met betrekking tot de verhoudingen regelmatig besproken.

Bestuursverslagen
Hier vindt u het bestuursverslag 2018.
Hier vindt u het bestuursverslag 2019.
Hier vindt u het bestuursverslag 2020.