Skip to main content

Bestuur en bestuurskantoor

De Stichting CPO Albrandswaard is een organisatie met drie basisscholen in de gemeente Albrandswaard waartoe de kernen Poortugaal, Rhoon en Rhoon-Portland behoren. De dagelijkse leiding van de scholen ligt in handen van een directeur die integraal verantwoordelijk is voor de school waar hij/zij aan verbonden is.

Het bestuur wordt gevoerd door het College van Bestuur bestaande uit één persoon. Het toezicht vindt plaats door de Raad van Toezicht en bestaat momenteel uit 4 leden. De Raad van Toezicht en College van Bestuur vergaderen 6 maal per jaar. Het College van Bestuur werkt vanuit het bestuurskantoor. Het bestuurskantoor is gehuisvest in CBS De Parel, Sleedoorn 40 te Poortugaal.

Binnen de stichting ligt vast hoe de besluitvorming tot stand komt. Meestal ligt het initiatief bij het bestuur, het directieoverleg of de individuele directeur namens het bestuur. Vervolgens moet bij sommige besluiten het advies of de instemming van de (G)MR worden gevraagd. Als laatste fase in het besluitvormingsproces wordt een definitief besluit genomen. Voor verstrekkende besluiten, zoals die zijn vastgelegd in de statuten van de stichting, is de goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht.

Organisatiestructuur

Missie en visie

Missie

Vertrekkend vanuit een Christelijke identiteit en een lokale maatschappelijke verantwoordelijkheid een omgeving creëren waarbinnen, op een respectvolle wijze, in samenwerken en zelfstandigheid wordt geleerd/ontwikkeld. De missie van de Stichting voor CPO te Albrandswaard geeft het bestaansrecht aan op basis waarvan wij willen werken.

Visie

Het is onze visie dat wij deze missie vorm kunnen geven door richtinggevende en inspirerende leidinggevenden en professionele en gemotiveerde leerkrachten, waardoor leerlingen maximaal tot ontwikkeling komen. Het accent ligt hierbij op de ononderbroken ontwikkeling van ieder kind, rekening houdend met diens behoeften en mogelijkheden. De basisvaardigheden gelden als fundament van het onderwijs, met bijzondere aandacht voor sociaalemotionele vaardigheden, eigen verantwoordelijkheid en creativiteit.

De scholen van de SCPO Albrandswaard werken samen om eigentijds, kwalitatief goed onderwijs te bieden. De SCPO wil eraan werken dat op haar scholen iedere leerling en iedere werknemer volop kansen krijgt om het maximale uit zichzelf te halen, niet alleen op cognitief gebied, maar ook met betrekking tot sociaalemotionele vaardigheden en competenties.

Motto

“Ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen”
Dit motto geeft aan dat binnen onze stichting belang wordt gehecht aan de onderlinge relatie, het verkennen van de wereld om ons heen en een continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Wie wij zijn

De organisatiestructuur van de Stichting ziet er als volgt uit:

Raad van Toezicht:
Voorzitter de heer R. de Jongh
Vice-voorzitter de heer M. van der Waarde
Lid mevrouw H. van Zoest-Visser
Lid mevrouw J. Sant-Barendregt

College van Bestuur
Voorzitter de heer G.A. Verschoor

Lid van de Raad van Toezicht is een onbezoldigde functie en de voorzitter van het College van Bestuur wordt bezoldigd volgens de CAO Primair Onderwijs. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur worden secretarieel ondersteund door een secretaresse. De schooldirectie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en uitvoering van het beleid.

De stichting

De Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) Albrandswaard kent twee organen: de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. In de statuten staat beschreven welk grondslag en doel de stichting nastreeft.

Statuten
U kunt hier de statuten van de stichting downloaden.

Toezichtsvisie en -kader
U kunt hier het document Toezichtsvisie en -kader inzien.